Általános Szerződési Feltételek és Üzletszabályzat

Az alábbiakban olvashatja a Sétaműhely által meghirdetett sétákra történő jelentkezésre és az azokon való részvételre vonatkozó Üzletszabályzatát. Együttműködésünk során mindent megteszünk annak érdekében, hogy Ön elégedett legyen szolgáltatásunkkal.

A szolgáltató adatai

Sétaműhely Kft. (a továbbiakban: Sétaműhely)
Székhely: 1051 Budapest, Sas u. 14.
Cégjegyzékszám: 0109204068
Adószám:25173165-1-41
Telefon: 06704066888

Hatályos: 2017. augusztus 25.

 

I. Bevezető rendelkezések

 

1.1. Az Üzletszabályzat tárgya, célja, és szabályozási köre

1.1.1. A Sétaműhely jelen Üzletszabályzatot azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza jelentkezést és részvételt meghirdetett programjaira, a programok árának megfizetésére vonatkozó szabályokat, valamint az érdeklődők és vendégek jogait és a Sétaműhellyel összefüggő egyéb lényeges körülményeket.

1.1.2. Regisztráláskor a Regisztráló és a Sétaműhely között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Sétaműhely nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét a Sétaregisztráció esetén a rendelésről küldött visszaigazolás igazolja.

1.1.3. Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

1.2. Az Üzletszabályzat elérhetősége és módosítása

1.2.1. Jelen Üzletszabályzat a www.setamuhely.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) tesszük közzé, és ott folyamatosan elérhető.

1.2.2. A Sétaműhely az Üzletszabályzatot jogosult egyoldalúan módosítani, mely módosítást a Honlapon tesz közzé. Az Üzletszabályzat módosítása legkorábban a módosítás közzétételétől számított 15. nappal léphet hatályba, és a már meghirdetett séták vonatkozásában az arra már jelentkezett résztvevők részére a jelentkezési és részvételi feltételeket nem teheti terhesebbé.

1.3. Az Üzletszabályzat hatálya

1.3.1. Személyi hatály: Jelen Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a Sétaműhelyre mint szolgáltatóra, valamint a programokra jelentkező és az azokon részt vevő személyekre (a továbbiakban együttesen: Vendégek), valamint ezek alkalmazottaira és megbízottaira, továbbá minden természetes személyre, valamint a Honlap látogatóira és felhasználóira (a továbbiakban együttesen: Érdeklődők). Vendégek és Érdeklődők tudomásul veszik, hogy a Honlapot csak akkor jogosultak használni, ha az ÁSZF-et magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

1.3.2. Időbeli hatály: Az Üzletszabályzat és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba. Az Üzletszabályzat határozatlan időre szólóan mindaddig hatályban marad, amíg a Sétaműhely honlapján programokat hirdet meg és az azokon való részvételre jogosultságot értékesít és a meghirdetett séták megtartásra kerülnek.

II. A programok meghirdetése a Honlapon

 

2.1. A Sétaműhely programjai a Honlapon kerülnek meghirdetésre. A programok meghirdetése a programok időpontjának, elnevezésének, rövid összefoglalójának, a séta vezetőjének, a séta időtartamának, árának vagy esetleges ingyenes voltának és az egyéb releváns információk (például a séta nehézsége, babakocsis, kerekesszékes résztvevők részvételének akadálymentes biztosítása, etc) esetleges közlésével történik.

2.2. A Sétaműhely programjaira  jelentkezés az érintett program címére kattintással elinduló elektronikus regisztrációval lehetséges. A program oldalára a Honlapon több helyről is el lehet jutni (A Menetrendből, a Legnépszerűbb Séták oldaláról és a Sétakínálat oldaláról). Privát csoportok telefonon vagy emailes levelezés útján tudnak jelentkezni.

2.3. A Sétaműhely programjain az adott program részleteitől függően előre meghatározott létszámú Vendég vehet részt, ezért a sétákra történő jelentkezés az adott programon részt venni kívánók létszámának elérésekor lezárul. Amennyiben egy adott sétára már nincs szabad hely vagy az Érdeklődő nem talált számára megfelelő időpontot, a havonta kiküldött hírlevelünkre (továbbiakban Hírlevél) iratkozhat fel.

2.4. Amennyiben a sétavezető betegsége vagy más ok a program kényszerű elmaradását okozza, a Sétaműhely fenntartja a jogot egy adott program lemondására. A program lemondása esetén a Vendégek döntése szerint a befizetett ár másik sétára használható fel vagy visszaigényelhető. A lemondott program ára – különleges kedvezményként – drágább sétára ráfizetés nélkül használható fel.

2.5. A meghirdetett program keretében történő apróbb változások (pl: egy helyszín esetleges megváltoztatása, kihagyása, útvonal módosítása,  a sétavezető személyének kényszerű módosítása) nem szolgáltatnak alapot a séta kifizetett árának visszakövetelésére.

2.6. A Megrendelőt a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése alapján sem a Sétaregisztráció, sem a Sétaműhely egyéb termékeinek (például Ajándékjegy vagy Éves Bérlet) vásárlása esetén, sem pedig az azokkal igénybe vehető programok tekintetében nem illeti meg elállási jog.

 

III. A programokra történő elektronikus regisztráció és fizetés folyamata

 

3.1.  A programokra jelentkezés menete

Az adott programok közül az Érdeklődő a Honlapon válogat, majd a kiválasztott program felületén a “JELENTKEZÉS” gombra kattintva tud jelentkezni. Következő lépésként bejelöli, hány fő számára regisztrál. A “KOSÁRBA” helyezéssel jut el a következő felületre, ahol leellenőrizheti kosara tartalmát és megadhatja a kedvezményre jogosító kupon kódját, ha van ilyen. Adatbeviteli hibák javítására a “TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

A “TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gomb  megnyomásával  eljut a pénztárhoz, ahol a számlázási adatok megadása után lehetősége van a Sétaműhely felé megjegyzést is tenni. A Vendég a “FIZETÉS” gombra kattint. A kiválasztott fizetési módnak megfelelően az Érdeklődő belép a Barion tárcájába vagy a bankkártyás fizetést választva megadja bankkártyájának adatait (bankkártya száma, lejárati dátum, CVC kód, e-mail cím). A Barion Payment Zrt. ÁSZF-ának, kondíciós listájának és adatvédelmi nyilatkozatának elfogadásával kezdheti meg a fizetési folyamatot. Sikeres fizetés után az Érdeklődő a Sétaműhely programjának résztvevőjévé, azaz vendéggé válik (továbbiakban Vendég). Fizetés után lehetősége van arra is, hogy tárcát nyisson a Barion rendszerében vagy a visszatérjen a Honlapra.

3.2. A programra történő elektronikus regisztráció során a Vendég megadta a nevét, email címét és számlázási címét. A regisztrációt a megadott email címre küldött automatikus válaszlevéllel igazoljuk vissza. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a résztvevőt terheli a felelősség.

3.3. A Megrendelési folyamatban történő továbblépéshez a Megrendelő köteles elfogadni a Honlap Általános Szerződési Feltételeit, illetve lehetősége van feliratkozni a Honlap Hírlevelére. A Hírlevélről a leiratkozás a Hírlevélben található “Leiratkozás”’ gomb megnyomásával automatikusan történik.

3.4. Az előző pontokban (3.1. – 3.4) meghatározott fizetési módot Sétaregisztrációnak nevezzük, melynek során a Vendég a program árát bankkártyájával vagy átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a Vendég Ajándékjeggyel vagy Éves Bérlettel rendelkezik, az AJÁNDÉKJEGYEM VAN gombot választja ki. A Vendégnek meg kell adnia az Ajándékjegy sorszámát, melyet kinyomtatott formában, elektronikusan vagy szóban  a séta megkezdése előtt be kell mutatnia a Sétaműhely munkatársának.

3.5. A Vendég az elektronikus regisztráció során a program árát a a Sétaműhellyel szerződésben álló online fizetési szolgáltatón, azaz a Barion Payment Zrt-n  keresztül fizeti ki. Sikeres fizetés esetén a Vendég a Barion Payment Zrt-től visszaigazoló mailt kap “Barion csapatától” aláírással. Fizetés után a Vendég bankszámlakivonatán pedig kedvezményezett partnerként a Barion Payment Zrt. fog megjelenni. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért a Sétaműhely nem tud felelősséget vállalni.

3.6. A Sétaregisztráció egyediségét biztosító egyedileg generált biztonsági kódot emailben küldjük el program árának sikeres kifizetését követően. A biztonsági kód bemutatásával a Vendég jogosult a megvásárolt szolgáltatást igénybe venni. A biztonsági kód csak egyszer használható fel. A biztonsági kódot  a Vendég bizalmasan kezeli. A biztonsági kód elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a résztvevőt terheli. Mivel a biztonsági kód nem névre szól, többszörös kinyomtatás esetén az vehet részt a sétán, aki a sétára történő gyülekezéskor elsőként adja át a részvételi jegyét a sétavezető részére. ( Gábor megjegyzése: Sikeres vásárlást követően a rendszer virtuális jegyet készít. Ezt a virtuális jegyet egyrészt emailben megküldi a vásárlónak, illetve érvényes(belépésre jogosító) jegyként rögzíti az adott sétához. A sétán való részvétel feltétele az elkészült virtuális sétajegyben található egyedileg generált biztonsági sétakód felmutatása/bemondása. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vendéget terheli a felelősség.)

3.7. Sétaregisztráció átruházható, de nem váltható vissza. A Sétaműhelynek nem áll módjában a  sem Sétaregisztrációt visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

IV. Számlaadás

4.1. A Sétaműhely minden Sétaregisztrációról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki, amit a vásárlás befejezése után 48 órán belül e-mailben küld el a Vendég által megadott e-mailcímre. A Vendég tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát. Az elektronikus számla PDF formátumú, a Sétaműhely által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum. Megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla PDF dokumentumolvasó szoftverrel megtekinthető, kinyomtatható.

4.2. A programok meghirdetett ára tartalmazza az általános forgalmi adót is.

V. A Sétaműhely programjainak típusai: Séták, Buszos Túrák, egyéb

5.1. A Séták a Sétaműhely által szervezett olyan tematikus városi programok, amelyeken a Vendégek gyalogosan vesznek részt.

5.2. A Sétaműhely olyan programokat is szervez, amelyhez városnéző buszt biztosít a Vendégek részére. Ezeket a programokat Buszos Túrának nevezzük. A Buszos Túrákra az online Sétaregisztráció nem különbözik a többi programétól. Ha Ajándékjeggyel szeretne a Vendég részt venni, egy Buszjegyet is kell az Ajándékjegy mellé online vásárolnia a III. pontban leírt módon.

5.3. A Sétaműhely alkalmanként más típusú programokat is meghirdethet, például filmvetítést.Az online regisztráció ezekben az esetekben sem különbözik a többi programétól.

VI. Ajándékjegy és Éves Bérlet

6.1. Az Ajándékjeggyel egy alkalomra, a Sétaműhely Honlapján meghirdetett bármelyik programon részt vehet a Vendég, annak meghirdetett egyéni árától függetlenül. A Sétaműhely által forgalmazott Ajándékjegy annak megvásárlásától számított másfél éven belül használható fel.

6.2. Buszos Túrákra az 5.3. pont szerint az Ajándékjegy mellé egy külön Buszjegyet is kell vásárolni az online regisztráció során.

6.3. Az Éves Bérlet olyan plasztikkártya, amellyel tulajdonosa a vásárlás napjától számított egy éven át a Sétaműhely bármelyik programját előzetes online regisztrálás nélkül szabadon látogathatja.

6.4. Az Éves Bérlet a Buszos Túrákra is érvényes, azokra külön Buszjegyet vásárolni nem kell.

6.5. Az Ajándékjegyet és az Éves Bérletet a Honlap Shop almenüjében lehet megvásárolni a III. fejezetben leírtakkal megegyező fizetési móddal.

6.6. Az Ajándékjegy online vásárlása során a Vendég eldöntheti, hogy az Ajándékjegyet postai úton vagy elektronikusan küldjük-e el a megadott email címre. Az Éves Bérletet minden esetben postázzuk.

Amennyiben a Megrendelő 12(?) darabnál többet szeretne vásárolni az Ajándékjegyből, ezen szándékát az info@setamuhely.hu email címen kell jeleznie.

Az Ajándékjegy és az Éves Bérlet továbbá az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út 45.), a Trafó Kortárs Művészetek Házában (1094 Budapest, Liliom u. 41.) és a Honlapon megadott további értékesítési pontokon vásárolható meg nyitvatartási időben.

6.4. A Sétaregisztráció során a Vendég jelzi, hogy az adott séta árát  Ajándékjeggyel egyenlíti ki, és az erre a célra szolgáló felületen rögzíti a Ajándékjegy kódszámát. Az Ajándékjegy csak egy alkalommal vehető igénybe, ezért az Ajándékjegyet köteles a Vendég bemutatni és leadni a sétán. Ennek hiányában a szolgáltatást nem veheti igénybe.

6.5. Felhívjuk Vendégeink figyelmét, hogy az adott program Honlapon szereplő ára nem mindig azonos az Ajándékjegy árával. Amennyiben az Ajándékjegyet annak értékénél alacsonyabb árú programra váltja be a Vendég, a Sétaműhelyt pénzvisszafizetésre, jóváírásra a különbség nem kötelezi.

6.6. Az Ajándékjegy átruházható, de nem váltható készpénzre és nem kamatozik.

6.7. Az Ajándékjegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Résztvevőt terheli. Mivel a sétautalványok nem névre szólnak, az azt elsőként felhasználó Vendég jogosult a séta kifizetésére felhasználni. Az ismételten felhasználni megkísérelt Ajándékjegyet a Sétaműhely érvénytelennek tekinti.

6.8 Az Éves Bérlet névre szól, át nem ruházható, nem váltható készpénzre és nem kamatozik.

6.9 Az Éves Bérlet elvesztéséből, ellopásából, lemásolásából, eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Résztvevőt terheli.

VII. Részvétel Programjainkon (Séták és Buszos Túrák)

7.1. Minden egyes Program találkozóhelyét feltüntetjük a Honlapon. A Sétavezető a Program megkezdése előtt 15 perccel megjelenik a helyszínen. A Sétavezető legfeljebb a program kezdésének meghirdetett időpontjától számított 15 percet vár a késedelmesen megjelenő Vendégekre. A programot lekéső Vendég nem támaszthat követelést a séta kifizetett árának visszakövetelésére.

7.2. A programon minden Vendég kulturáltan köteles viselkedni, nem tehet a többi Vendég világnézetét vagy vallási meggyőződését sértő állításokat, és nem provokálhat politikai természetű vitát. A fenti rendelkezést ismételten megszegő Vendég a Programból és a Sétaműhely további Programjaiból kizárható.  A  Vendég kizárható a programból, ha alkohol, gyógyszer, kábítószer vagy egyéb bódító anyag befolyása alatt áll, vagy viselkedésével zavarja a program zavartalan lebonyolítását, a résztvevők, a közterek, vagy az azon közlekedők nyugalmát, vagy a Sétaműhely megítélése szerint mindezek valamelyikének veszélye fennáll. A Vendég ebben az esetben visszatérítést, kártérítést, kártalanítást, egyéb jogcímen történő fizetést a Sétaműhelytől nem követelhet.

7.3. A programon minden Vendég saját felelősségére vesz részt, fizikai állapotát magának kell megbecsülnie. Az a Vendég, aki a sétát nem tudja teljesíteni, nem támaszthat követelést a séta kifizetett árának visszakövetelésére, azonban eljöhet másik alkalommal ugyanarra a sétára díjmentesen.

7.4. A Vendéget a program során érő esetleges balesetekért, személyi sérülésekért, lopásokért, megrongálódott tárgyakért a Sétaműhely nem vállal felelősséget.

VIII. Sétaiskola tanfolyamai

8.1. A Sétaiskola programjaira, tanfolyamaira az info@setamuhely.hu címen lehet jelentkezni. A jelentkezést követően válaszlevélben küldjük el a részvételi díj befizetésének módját.  A részvételi díj beérkezése után a résztvevő megkapja a tanfolyam részletes programját és további gyakorlati információkat. A Sétaiskola díjának befizetéséről kiállított számlát a résztvevőknek elektronikusan küldjük el. A képzésben résztvevők száma korlátozott. A jelentkezéseket a befizetések sorrendjében fogadjuk el. Azok, akik adott betelt tanfolyamról helyhiány miatt lemaradnak, az új időpontok kiírásakor elsőbbséget élveznek. Az új dátumokról, esetlegesen felszabaduló helyekről értesítést küldünk.

8.2. A részvétel lemondása, átruházása:
Vis major esetén a részvétel átruházható, vagy a kurzust megelőző 10. napig lemondható. Átruházás és lemondás esetén 2000 (kétezer) forintos adminisztrációs díjat számolunk fel. Lemondás esetén kérésre segítünk olyan érdeklődőt találni, akire átruházható a részvétel. Ha a lemondó fél nem talál helyettesítő személyt, a befizetett díj 60%-át utaljuk vissza az adminisztrációs díj levonása mellett, vagy a jelentkezést áthelyezzük egy szabadon választott következő kurzusra. A tanfolyam elmaradása esetén, a résztvevők írásbeli rendelkezésének megfelelően vagy visszautaljuk a befizetett teljes összeget, vagy egy szabadon választott következő képzésre áttesszük azt.

IX. Adatvédelem, panaszkezelés

8.1. A Sétaműhely az elektronikus regisztráció illetve vásárlás során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a sétákra történő jelentkezés és a számlaadás teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja.

8.2. A Vendég e-mailben jelezheti problémáját az info@setamuhely.hu e-mail címen magyar és angol nyelven. A Sétaműhely a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Eladó az info@setamuhely.hu címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

8.3 A Sétaműhely az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése védelméről folyamatosan gondoskodik és azt fenntartja, frissíti.

8.4 A Honlapon található írásbeli és képi tartalmak kizárólag a Sétaműhely tulajdonát képezik, azok bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása jogi következményeket vonhat maga után.

8.5 A Programok során alkalmanként  a Sétaműhely vagy megbízottja fényképeket, videofelvételeket készíthet, melyeket a későbbiekben saját célra felhasználhat. A felvételeken szereplő személyek a programra való jelentkezésükkel elfogadják ezt, további hozzájárulásukat a Sétaműhely nem köteles kikérni.

8.6. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára /Vitás esetekben mindkét félnek békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettsége van./:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Békéltető testületek elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.

Az online vitarendezési platform  az alábbi linken érhető el.

Fogyasztóvédelmi hatóság:

A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatal fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelenthetik be. A panasz elbírálását

követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok – amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4306

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677 Központi e-mail cím: nfh@nfh.hu

 

IX. Vegyes és záró rendelkezések

9.1. Jelen Üzletszabályzat valamint az értékesítési szerződés értelmezésével, teljesítésével kapcsolatosan felmerült vitás kérdéseket a Sétaműhely elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján próbálja rendezni a résztvevőkkel. Abban az esetben, ha ezen egyeztető tárgyalások eredményre nem vezetnének, úgy a felek jogviták eldöntésére a Budai Központi Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

9.2. A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint a kapcsolódó jogszabályok az irányadóak.

9.3. Amennyiben jelen Üzletszabályzat bármely rendelkezése valamely okból érvénytelen, vagy semmis lenne, úgy ez nem eredményezi az Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseinek érvénytelenségét vagy semmisségét. Ilyen esetre a Sétaműhely az Üzletszabályzatot módosítja annak érdekében, hogy a semmisség vagy érvénytelenség oka megszűnjön, az ilyen rendelkezés helyébe érvényes rendelkezés lépjen.

Budapest, 2017. augusztus 28.

Lénárd Anna

a Sétaműhely Kft. ü